1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

E-dowód

Wydawanie dowodów osobistych - zmiany obowiązujące od 4 marca 2019 r.

E-dowód

Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane od 4 marca 2019 r. - są bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

E-dowód – co to jest?

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Kiedy e-dowód?

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się od 4 marca 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

E-dowód jako środek identyfikacji elektronicznej

E-dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia (np. dostęp do własnych danych w rejestrze PESEL czy dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych), to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. Elektroniczny  dowód zapewni logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Planujemy, że na dzień wdrożenia e-dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl oraz ePUAP.

Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej, jak również każdej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Pełnienie przez e-dowód funkcji środka identyfikacji elektronicznej i jego notyfikacja w Komisji Europejskiej pozwoli dodatkowo na jego wykorzystanie w administracji Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatel Polski posiadający e-dowód będzie mógł bez przeszkód kontaktować się z europejską administracją.

Podpis osobisty w e-dowodzie

Podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym, to rozwiązanie analogiczne do używanego już zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła ten sam skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

Certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w dowodzie osobistym osoby, która wyrazi na to zgodę. Osoba, która nie wyraziła takiej zgody i w przyszłości dojdzie do przekonania, że podpis osobisty jest jej potrzebny, będzie mogła wystąpić o wymianę dowodu osobistego. W przypadku osoby małoletniej, która w okresie ważności ukończy 18 rok życia, certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby wyrazi na to zgodę.

Podpis kwalifikowany w e-dowodzie

Posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, będzie mógł do tego wykorzystać e-dowód. W e-dowodzie zostanie zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwią składanie takiego podpisu. Dzięki temu osoba będzie miała jedną kartę (e-dowód), przy użyciu której będzie mogła złożyć podpis osobisty oraz kwalifikowany podpis elektroniczny dowolnego dostawcy certyfikatów. Wgranie do e-dowodu danych umożliwiających złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywać się będzie na warunkach rynkowych, tj. osoba samodzielnie występuje o zakup takiego podpisu do wybranego przez siebie dostawcy.

Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (posiadacz nie wie, gdzie jest dokument) będzie możliwość zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie będzie mogło być zgłoszone maksymalnie na 14 dni przez posiadacza dowodu osobistego, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zawieszenie certyfikatów zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Czynności dokonane w okresie zawieszenia albo unieważnienia certyfikatów nie wywołają skutków prawnych. Po upływie 14 dnii niecofnięciu przez posiadacza dowodu zawieszenia certyfikatów dowód osobisty zostanie automatycznie unieważniony. Czynności związane ze zgłaszaniem zawieszenia certyfikatów będą realizowane w taki sam sposób, jak przy zgłoszeniu utraty dowodu osobistego.

E-dowód w usługach online

E-dowód jest odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie na możliwość korzystania z usług online, świadczonych nie tylko przez administrację publiczną, ale również przez świadczeniodawców komercyjnych. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem. Rozwiązaniem tego problemu jest e-dowód i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: mechanizm uwierzytelnienia oraz podpis elektroniczny.

E-dowód jako dokument podróży zgodny ze standardami ICAO

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się również dane jego posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i dzięki temu posiadacz takiego dowodu będzie mógł być szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

Bezpieczeństwo

Użycie funkcjonalności elektronicznych dowodu osobistego będzie wymagało przyłożenia dokumentu do czytnika i wpisania numeru identyfikacyjnego CAN zamieszczonego w dowodzie osobistym w postaci cyfrowej i kodu kreskowego lub odczytania numeru CAN przy pomocy czytnika kodu kreskowego. Wiarygodność nawiązania komunikacji potwierdzana będzie każdorazowo numerem identyfikacyjnym CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie danych. 

Jak będzie wyglądał odbiór e-dowodu?

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do profilu osobistego (cztery cyfry). Ustalanie tych kodów (w sposób podobny do tego znanego przy kartach do bankomatów) odbędzie się - zgodnie z decyzją obywatela -w urzędzie przy odbiorze albo później w dowolnym momencie. Osoby niezainteresowane korzystaniem z funkcjonalności profilu osobistego (np. osoby starsze), nie będą zmuszone do jej używania, zachowując jednocześnie możliwość jej uruchomienia w okresie ważności dokumentu. Przy odbiorze dowodu osobistego obywatel otrzyma również kod PUK (o zastosowaniu podobnym to tego w telefonie komórkowym: po wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany kodu PIN: w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności.

E-dowód w świadczeniach medycznych

W przyszłości pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Planowana jest również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN oraz możliwość uwierzytelniania przy pomocy podpisu osobistego.

Czy w innych krajach Unii Europejskiej też są wydawane dowody elektroniczne?

Wdrażając dowód osobisty z warstwą elektroniczną Polska dołączy do Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Węgier czy Włoch, w których funkcjonują takie rozwiązania. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do identyfikacjii uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.

Kto musi, a kto może mieć dowód osobisty

Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce.

Dowód MOŻE mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

Do czego służy dowód osobisty, w tym e-dowód

Dowód osobisty to dokument, który:

 • potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra. 
  Sprawdź, gdzie możesz podróżować jedynie z dowodem osobistym.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Jakie dane zawiera dowód osobisty, w tym e-dowód

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona swoich rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

 • jego seria i numer,
 • data wydania,
 • data ważności,
 • kto go wydał,
 • numer CAN.
CAN
— numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

 • powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
 • certyfikaty, które pozwalają:
  • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 
  • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym, 
  • potwierdzić swoją obecność,
 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa. 

Szczegółowe informacje o certyfikatach znajdziesz w sekcji Certyfikaty w e-dowodzie.

Certyfikaty w e-dowodzie

Są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Są 4 certyfikaty:

 • certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
  Ma go tylko osoba, która:
  • skończyła 13 lat lub
  • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

  By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

 • certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym

Podpis osobisty

— zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:

 • pełnoletnia,

 • która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

 • certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. 
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

 • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. 
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl.
Na tej stronie znajdziesz też politykę świadczenia usług. Zapoznaj się z nią, by prawidłowo korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie.
W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie.
NIE znajdziesz w nim jedynie numeru CAN, który wykorzystujesz, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

 

Dowód wydany do 28 lutego 2015 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie.

A dodatkowo następujące informacje:

 • wzrost, 
 • kolor oczu, 
 • wzór podpisu, 
 • adres zameldowania. 

Chociaż adres zameldowania jest na dowodzie osobistym, to nie potwierdza on zameldowania. 
Dlatego, jeśli się przeprowadzisz, nie musisz wymieniać dokumentu.
W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie.
NIE znajdziesz w nim jedynie numeru CAN, który wykorzystujesz, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

Jak długo ważny jest dowód osobisty

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku

 • 10 lat — dla osób w wieku od 5 lat,
 • 5 lat — dla osób w wieku do 5 lat.

NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód, możesz już teraz złożyć o niego wniosek.

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

 • 10 lat — dla osób w wieku od 5 lat,
 • 5 lat — dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku

 • 10 lat — dla osób pełnoletnich,
 • 5 lat — dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,  
 • bezterminowo — dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

Jaki jest wzór dowodu

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku:

1

2

 

Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku:

3

4

 

Dowód wydany od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku:

 5
6

 

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Poniżej dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

 1. Przygotuj potwierdzenie złożenia wniosku o dowód osobisty. Na potwierdzeniu znajdziesz numer Twojego wniosku.
 2. Wejdź na stronę internetową : https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy
 3. Wpisz poniżej numer wniosku i kliknij „Sprawdź”

 

Na stronie wyświetla się okno, w którym należy wpisać numer wniosku.

Źródło: strona internetowa https://obywatel.gov.pl

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza