1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników

31-07-2015

KOMUNIKAT

w sprawie realizacji programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” dotyczącego dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2015 r., poz. 938), przekazuję wzory wniosków dla osób ubiegających się o pomoc oraz działania podejmowane przez szkoły dotyczące realizacji programu.

I. Grupy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu.

1. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku.

a)  jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie  korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

b) jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r.

2. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klas III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), natomiast w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. W tym przypadku o przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku.

– zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty.

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący
  4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II, IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I.

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku.

– zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

II. Miejsce i termin składania wniosków.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 15 września 2015 r. W załączeniu przekazuję wzór wniosków dotyczący poszczególnych grup uczniów.

IV. Wysokość pomocy w ramach programu.

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna" wynosi do 225 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, jest uzależniona od: - typu szkoły, - rodzaju niepełnosprawności, - podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

Wysokości pomocy dla tej grupy uczniów określa § 3 rozporządzenia, szczegółowe informacje są również zawarta na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

V. Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, , a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną niepełnosprawnością jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (w załączeniu wzór oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych).

Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych kosztów za zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawnością jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie, zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie jest wystawiane na podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.(w załączeniu wzór potwierdzenia o zakupie grupowy podręczników lub materiałów edukacyjnych).

Jednocześnie informuję, że dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie muszą być przedłożone przez wnioskodawcę z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokości kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty (przed sporządzeniem imiennej listy uczniów uprawnionych przez szkołę).

VI. Działania, które powinny zostać podjęte przez szkoły po przyjęciu i zweryfikowaniu wniosków.

Po zgromadzeniu i rozpatrzeniu wniosków proszę o sporządzenie listy uczniów uprawnionych do ww. pomocy oraz tabeli dotyczącego łącznej liczby uczniów zgłoszonych do objęcia w 2015 r. pomocą w ramach „Wyprawki szkolnej" Listy uczniów wraz z uzupełnioną tabelą należy dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2015 r.

VII. Informacje dodatkowe.

Uprzejmie proszę o powiadomienie wszystkich zainteresowanych o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. –„Wyprawka szkolna".

Z poważaniem

Zastępca Wójta
/-/ mgr inż. Anna Korpik

Kwilcz, 22 lipca 2015 r. 

 

W załączeniu:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 938).

- wzory wniosków dla osób ubiegających się o pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w 2015 r. – „Wyprawka szkolna" w zależności od uprawnionej grupy – (druk nr 1, druk nr 2, druk nr 3).

- wzory list uczniów uprawnionych do pomocy oraz tabela dotycząca łącznej liczny uczniów zgłoszonych do objęcia pomocą w ramach „Wyprawki szkolnej 2015" – tylko dyrektorzy szkół (przekazano na adres: zskwilcz@wp.pl oraz sekretarz22@wp.pl).

- wzór oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

- wzór potwierdzenia o zakupie grupowy podręczników lub materiałów edukacyjnych wystawiany przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza