1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Uwaga przedsiębiorcy

16-01-2015

Urząd Gminy w Kwilczu przypomina, iż zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Ww. oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy wygaśnięcie zezwolenia, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy cofa zezwolenie, a przedsiębiorca któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Opłata za korzystanie z zezwolenia zgodnie z art. 111 ust. 7 ww. ustawy wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności, organ zezwalający stwierdzi zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy wygaśnięcie zezwolenia.  

Z uwagi na fakt, iż w tym roku kalendarzowym dzień 31 stycznia przypada w sobotę wpłat w kasie Urzędu Gminy będzie można dokonywać tylko do piątku – 30 stycznia. 

Uiszczenie kolejnej raty jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:30 do 14:30) lub bezgotówkowo na konto – nr rachunku bankowego:

13 9082 0005 4200 0114 2000 0050

z adnotacją, że jest to wpłata I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2015 roku.

Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza