1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sesja Rady Gminy Kwilcz

28-04-2015


Informujemy, iż VI Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r., o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany WPF;
 • zmian w budżecie na rok 2015;
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 • wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Kwilcz;
 • wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kwilcz do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie;
 • zmiany uchwały nr V/42/2015 RG Kwilcz w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • zmiany uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług;
 • zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwilcz;
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości innych niż zamieszkałe;
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części działki nr 32/2 w Chudobczycach, gmina Kwilcz;
 • określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Kwilcz;


6. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Korpik    

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza