1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Profile powiatów Wielkopolski - Powiat międzychodzki

05-01-2017

W opracowaniu Profile powiatów województwa wielkopolskiego, wydanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w październiku 2016 roku zaprezentowano każdy z 35 powiatów regionu.

Badanie oparte zostało przede wszystkim na analizie danych zastanych, które przedstawione zostały na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji, pochodzących głównie z 2014, 2015 i 2016 roku, natomiast w kilku przypadkach ukazano dynamikę zmian danego zjawiska na przestrzeni kilku lat. Profile powiatów stworzone zostały w oparciu o dane uzyskane z różnych źródeł: GUS, MRPiPS, ROPS, SIO, CEIDG, bezrobocie rejestrowane.

Niniejsza publikacja stanowi rzetelne opracowanie danych ukazujących w sposób przejrzysty zróżnicowanie województwa w pięciu kluczowych dziedzinach społeczno-gospodarczych:
 1. Demografia – z uwzględnieniem tendencji demograficznych;
 2. Edukacja – oferta edukacyjna i poziom kształcenia;
 3. Gospodarka – zróżnicowanie dynamiki gospodarki regionu z uwzględnieniem przedsiębiorczości ludności;
 4. Rynek pracy – obraz mieszkańców z uwzględnieniem aktywności ekonomicznej;
 5. Polityka społeczna – dostępność i skala udzielanej pomocy społecznej.
W celu właściwej interpretacji opracowanych danych przedstawionych w poszczególnych profilach definicji wymagają kluczowe pojęcia:
 • Asystent rodziny – w przypadku wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych wspomaga rodzinę biologiczną w osiągnięciu przez nią stabilności życiowej umożliwiającej prawidłowe pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – jest zatrudniany przez organizatora pieczy zastępczej w celu wspierania rodzin zastępczych w ich codziennym funkcjonowaniu.
 • Piecza zastępcza – rodzinna (rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka) lub instytucjonalna (placówki opiekuńczo-wychowawcze) forma opieki sprawowana nad dziećmi w przypadku niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców.
 • Pracujący na 1000 mieszkańców – bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie
 • Przyrost naturalny – różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie.
 • Saldo migracji – oznacza przyrost/ubytek ludności danej jednostki administracyjnej/kraju na skutek migracji przypadający na 1000 mieszkańców tej jednostki.
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego – procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
 • Wskaźnik feminizacji – współczynnik określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn.
 • Wskaźnik obciążenia demograficznego – stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym.
 • Zawody deficytowe – wg badania Barometr zawodów – to zawody w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – niewielka.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza