1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Pomiary i oceny jakości powietrza

05-06-2017

Jakość środowiska jest jednym z czynników wpływających na jakość życia. Dlatego tak ważne jest monitorowanie stanu środowiska i analiza zachodzących w nim zmian, a następnie informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. Stan środowiska podlega ocenie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego oraz koordynowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Wyniki badań i ocen prezentowane są w raportach i komunikatach oraz przez różnego typu serwisy dostępne na stronach internetowych. Jednym z nich jest roczna ocena jakości powietrza zamieszczana corocznie na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu.

W ocenie, na podstawie pomiarów prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu oraz modelowania matematycznego udostępnianego przez GIOŚ, określono stan jakości powietrza w strefach (aglomeracja poznańska, miasto Kalisz, strefa wielkopolska). Każdej z badanych substancji przypisano klasę A (dobry stan jakości powietrza, bez przekroczeń norm) lub klasę C (zły stan jakości powietrza obligujący zarząd województwa do opracowania programu ochrony powietrza. Podkreślić należy, że Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oceny jakości powietrza wykonują tylko w oparciu o metodyki referencyjne lub z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej. Wykonywane są pomiary automatyczne i manualne, a w pyle PM10 oznaczana jest zawartość metali i benzo(a)pirenu. W trosce o najwyższą jakość pomiarów wszystkie urządzenia pomiarowe podlegają nadzorowi metrologicznemu Laboratorium WIOŚ. Prawo polskie wyszczególnia referencyjne metodyki pomiarów, zasady lokalizacji stacji, ich liczbę i zakres mierzonych substancji, w związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych wyszczególnionych w prawie. W ocenie jakości powietrza dla obszarów, które nie są objęte pomiarami, WIOŚ wykorzystuje wyniki modelowania matematycznego. Modelowanie matematyczne stosowane jest również w programach ochrony powietrza wykonywanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz raport za 2016 rok

Źródło: strona internetowa WIOŚ Poznań http://poznan.wios.gov.pl

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza