1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na łata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym

26-09-2016

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na łata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym" oraz o przyjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu „Planu..." wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022"

Na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania:

„Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022

wraz z planem inwestycyjnym"

oraz o podjęciu uchwały Nr 2604/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego od dnia 16 września do dnia 7 października 2016 r. włącznie zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Wersja elektroniczna projektu „Planu..." wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko..." dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.bip.uinww.pl w zakładce: Urząd Marszałkowski - Ogłoszenia/Ogłoszenia 2016.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

  • pisemnej - poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: wpgo@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.


Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza