1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Ogłoszenie Wójta Gminy Kwilcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

05-08-2015

RRG.6722.3.2012.GP

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały Rady Gminy Kwilcz:

1)       Nr XII/87/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części działki nr 32/2 w Chudobczycach, gmina Kwilcz;

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.08.2015 r.  28.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego  plan, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu planu oraz projektu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

-         w formie pisemnej,

-         ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kwilcz,

-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: office@kwilcz.pl ; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2015 r.      

    Wójt Gminy Kwilcz

   Stanisław Mannek

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza