1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminy Kwilcz

30-05-2016

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminy Kwilcz dla działek: nr ewid. 27 i 31/18, obręb Daleszynek; dla części działki nr ewid. 18 obręb Kurnatowice; nr ewid. 159/32, 159/31, 159/6, 160/1, 160/2, 160/3 i 160/4 obręb Kwilcz; nr 180/6, 180/5 oraz części działek nr 180/4 i 178/6, obręb Kwilcz; nr 20, obręb Lubosz; nr 194, obręb Mechnacz; nr ewid. 151/1, 151/2, 151/3, 151/5, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/16 obręb Prusim

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 199 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kwilcz:

- Uchwały Nr XVIII/126/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 27 i 31/18 obręb Daleszynek. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały,

- Uchwały Nr XVIII/128/2016, z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla części działki nr ewid. 18 obręb Kurnatowice. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały;

- Uchwały Nr XVIII/123/2016, z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 159/32, 159/31, 159/6, 160/1, 160/2, obręb Kwilcz. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały;

- Uchwały Nr XVIII/124/2016, z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr 180/6, 180/5 oraz części działek nr 180/4 i 178/6, obręb Kwilcz. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały;

- Uchwały Nr XVIII/122/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr 20, obręb Lubosz. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały;

- Uchwały Nr XVIII/121/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr 194, obręb Mechnacz. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały;

- Uchwały Nr XVIII/125/2016, z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 151/1, 151/2, 151/3, 151/5, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/16 obręb Prusim. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do ww. planów miejscowych mogą być składane w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, w godzinach urzędowania, oraz korespondencyjnie na ww. adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: office@kwilcz.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z treścią przedmiotowych Uchwał można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej gminy pod adresem: bip.kwilcz.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kwilcz.

Wójt Gminy Kwilcz

Stanisław Mannek

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza