1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz w obrębie geodezyjnym Chudobczyce, Mechnacz i Kubowo-Dąbrowa

26-05-2015

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), w związku z uchwałami Nr XL/312/2014, XL/313/2014, XL/314/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 marca 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek o nr ewid.: 111, 112, 29, 28, 27, 26, 25 w obrębie geodezyjnym Chudobczyce; działek o nr ewid.: 57 i 58 w obrębie geodezyjnym Mechnacz; działek o nr ewid.: 119, 121, 131 w obrębie geodezyjnym Kubowo-Dąbrowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.06.2015 r. do 06.07.2015 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, pokój nr 24.

Projekt zmiany dostępny jest również na stronie internetowej gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.06.2015 r. o godzinie 14.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz w sali nr 12.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, pokój nr 24 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kwilcz na adres Urzędu Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2015 r.

Wójt Gminy Kwilcz

Stanisław Mannek

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza