1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

15-07-2016

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz dla działki o nr ewid. 212 obręb Prusim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanego zgodnie z uchwałą Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 marca 2012 r.,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz w obrębie geodezyjnym Prusim działki nr ewidencyjny 213, 214, 216/8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanego zgodnie z uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 września 2011 r.

Projekty w/w planów miejscowych wyłożone zostaną do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 20.07.2016 r. do 12.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, w godz. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 24.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2016 r.

 Wójt Gminy Kwilcz

 Stanisław Mannek

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza