1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

30-08-2016

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu o podjęciu przez Radę Gminy Kwilcz:

1)      uchwały nr XXII/152/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz dla działki o nr ewid. 203/3 w miejscowości Kwilcz;

2)      uchwały nr XXII/153/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek o nr ewid. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5 obręb Kwilcz;

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, pok. 2, w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kwilcz.

 

Wójt Gminy Kwilcz

Stanisław Mannek

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza