1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Nabór na stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. obsługi prawnej

11-08-2015

Wójt Gminy Kwilcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwilcz – Stanowisko ds. obsługi prawnej, w wymiarze 3/5 etatu.

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kwilcz,  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64 - 420 Kwilc

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. obsługi prawnej, w wymiarze 3/5 etatu.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

I.       Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym.

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o  służbie cywilnej);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 • wykształcenie i staż pracy: wykształcenie: wyższe, kierunek: prawo  (preferowane będą: posiadanie uprawnień radcy prawnego/wpis na listę radców prawnych) oraz doświadczenie zawodowe/staż pracy w organach administracji publicznej minimum 2 lata (preferowane będą: doświadczenie zawodowe/staż pracy: w zakresie obsługi prawnej w organach administracji publicznej lub pracy w charakterze radcy prawnego).

 II.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym.

 • znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego materialnego i procesowego;
 • znajomość przepisów z zakresu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi;
 • biegła znajomość przepisów prawa w szczególności przepisów z zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego (w tym: prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o pomocy społecznej) prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy;
 • znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu: http://www.kwilcz.pl/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-kwilczu.html;
 • umiejętność redagowania aktów administracyjnych; 
 • znajomość zasad i technik legislacyjnych;      
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań; 
 • obsługa komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;  
 • komunikatywność; umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność;
 • posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, dokładność, bezstronność i odpowiedzialność.

4. Wskazanie zakresu zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 • zapewnienie obsługi prawnej Rady Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, komórek organizacyjnych/stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy w Kwilczu oraz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej;
 • opiniowanie oraz dokonywanie oceny legalności i parafowanie pod względem formalno – prawnym projektów aktów prawnych organów samorządu Gminy (uchwał, zarządzeń, decyzji itp.), zawieranych umów i porozumień, upoważnień i pełnomocnictw, sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych przez pracowników Urzędu, weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach postępowania administracyjnego, programów pomocowych, w sferze zamówień publicznych, itp.;
 • udzielanie Wójtowi oraz pracownikom Urzędu niezbędnych opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz zajmowanie stanowisk prawnych;
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Gminy i jej organów;
 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym przedmiotu działania Gminy i urzędu;
 • reprezentowanie interesów Gminy i Urzędu Gminy w ramach udzielonych pełnomocnictw i upoważnień przez Wójta Gminy przed sądami i innymi organami i instytucjami, zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa procesowego;
 • przygotowywanie stosownych dokumentów do sądów w sprawach, których Gmina jest stroną;
 • wspomaganie pracowników komórek organizacyjnych/stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe;
 • wydawanie opinii prawnych oraz doradztwo prawne, w tym opiniowanie upoważnień i pełnomocnictw Wójta. 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy;
 • praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 3/5 etatu;
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Urzędu Gminy w Kwilczu;
 • praca administracyjno-biurowa;
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne;      
 • reprezentacja urzędu;
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;
 • wykonywanie zadań pod presją czasu.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

7. Informacje dodatkowe:

 • Osoba wyłoniona z konkursu może zostać zatrudniona na jednym ze stanowisk urzędniczych (w zależności od poziomu wykształcenia oraz posiadanego stażu pracy).
 • Nabór na stanowisko odbędzie się jednoetapowo i składał się będzie z ustnej rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej sprawdzenie wiedzy z przepisów prawnych wymienionych w ogłoszeniu oraz sprawdzająca predyspozycje, co do przydatności kandydata na stanowisku urzędniczym.

8. Wskazanie wymaganych dokumentów

a) dokumenty niezbędne:

 • list motywacyjny;
 • CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopia dokumentu/dokumentów poświadczającego posiadanie wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie/zaświadczenie kandydata  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)”.  

b) dokumenty dodatkowe:

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności, związane ze stanowiskiem (kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych, certyfikaty, zaświadczenia).

9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kwilczu (pokój nr 14) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Kwilczu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze „Stanowisko ds. obsługi prawnej” w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.  do godz. 1530 (decyduje data faktycznego wpływu oferty).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Inne informacje:

Postępowanie dotyczące naboru przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone w oparciu o „Regulamin pracy Komisji przeprowadzającej nabór” na stanowisko urzędnicze, który stanowi Załącznik  nr 2 do Zarządzenia.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach  i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub – w razie nierozstrzygnięcia naboru – przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kwilcz.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu.  

Kwilcz, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Wójt Gmny Kwilcz
/-/ Stanisław Mannek
     

Zarządzenie nr 63/2015 wraz z załącznikami (pobierz)

Ogłoszenie o naborze (pobierz)

Regulamin pracy komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Zarządzenie nr 71/2015 - komisja

 

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza