1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Komunikat w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego obowiązku przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego

07-05-2015

Uprzejmie informuję Państwa, że dowóz dzieci niepełnosprawnych do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i nauki może odbywać się w dwóch formach:

  1. Dowozu zbiorowego – organizowanego przez gminę,
  2. Dowozu indywidualnego – organizowanego przez rodziców ucznia.

Dzieci niepełnosprawne (których kształcenie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), zamieszkałe na terenie Gminy Kwilcz – mają możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie (ul. Gwardii Ludowej 6B, 64 – 400 Międzychód, tel. 95-7483648). Ośrodek zapewnia edukację na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej oraz  przysposabiającej do pracy.

  1. 1.      Dowóz zbiorowy:

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 18.05.2015 r. w Urzędzie Gminy w Kwilczu, pokój nr 4 (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64 – 420 Kwilcz,  tel. 61 2915065 wew. 28) następujące dokumenty:

1) wniosek, który powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, nr kontaktowy rodzica składającego podanie (jeżeli dziecko porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach należy taką informację zawrzeć we wniosku),

2) aktualne zaświadczenie ze szkoły (rodzice dzieci uczęszczających do Ośrodka w Międzychodzie w roku szkolnym 2014/2015 nie muszą przedkładać zaświadczenia),

3) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

4) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Wzór wniosku w załączeniu do niniejszego pisma.

  1. 2.      Dowóz indywidualny:

Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      wniosek,

2)      aktualne zaświadczenie ze szkoły (rodzice dzieci uczęszczających do Ośrodka w Międzychodzie w roku szkolnym 2014/2015 nie muszą przedkładać zaświadczenia),

3)      aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

4)      aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Wzór wniosku w załączeniu do niniejszego pisma.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Kwilcz. Umowa zawierana jest na okres wrzesień – grudzień oraz styczeń – czerwiec danego roku kalendarzowego.

Jednocześnie przekazuję Państwu wyciąg z przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie obowiązku zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego obowiązku przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:

  1. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim  i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a (dzieci powyżej 6. lat i poniżej 8. lat objęte kształceniem specjalnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku przedszkolnego (art. 14a ust. 4),
  2. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia (art. 17 ust. 3a pkt 1),
  3. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (art. 17 ust. 3a pkt 2),
  4. Obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w ust 1, 2 i 3 oraz jego opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka, wymienionych w ust 1, 2 i 3 na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice (art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a pkt 3).

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza