1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Kwilcz

12-06-2019

W dniu 12 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu odbyła się IX w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Kwilcz, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kwilcz Stanisławowi Mannkowi.

Radni po prezentacji Raportu o stanie Gminy Kwilcz za 2018 rok jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwilcz wotum zaufania. Warto podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy Wójt ma obowiązek przygotowania i przedstawienia Radzie Gminy rocznego raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2018 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady oraz budżetu obywatelskiego (https://www.kwilcz.pl/aktualnosci/raport-o-stanie-gminy-kwilcz-za-rok-2018.html).

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Poprzedziły go prowadzone w komisjach analizy, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, informacja o stanie mienia Gminy Kwilcz oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kwilcz z tytułu wykonania budżetu, które również było pozytywne.

Przed głosowaniem, Wójt Gminy Kwilcz Stanisław Mannek przedstawił radnym informację na temat ubiegłorocznego budżetu gminy. W swoim wystąpieniu, oprócz eszczeółowych wyników finansowych budżetu, Wójt wskazał, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem określonym w uchwale budżetowej, a wydatkowanie środków następowało w sposób celowy i oszczędny, jednakże  gwarantujący wykonanie obligatoryjnych zadań samorządu gminnego oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy danych nakładach.

Wójt podkreślił także, że wykonanie budżetu to wspólne działanie wielu osób: 

Realizacja budżetu to praca wielu osób – praca nas wszystkich! Dziękuję za ten kolejny rok pracy tym wszystkim, którzy działalność Wójta i samorządu kwileckiego wspierali.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu oraz Radzie Gminy, która w ubiegłym roku spotkała się 12 razy oraz podjęła 75 uchwał. Dziękuję Wam za współpracę, merytoryczne uwagi oraz konstruktywne pomysły. W naszej pracy samorządowej trzeba postawić na spokój i współpracę, by budować przyszłość gminy, ale przede wszystkim na dobre relacje między jej mieszkańcami. Mamy jeszcze razem sporo do zrobienia i wierzę, że uda nam się nasze zamierzenia zrealizować.

Dziękuję też Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz moim bezpośrednim współpracowników – mojemu zastępcy – Panu Sławomirowi Wremblowi, Pani Skarbnik Gminy, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom. Dziękuję za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw gminy i mieszkańców.

Państwu Sołtysom dziękuję za współpracę z urzędem i aktywne działania na rzecz mieszkańców sołectw. Dziękuję także środowiskom naszych organizacji społecznych na czele z Radami Sołeckimi, OSP oraz innymi organizacjami aktywnie działającymi w Gminie Kwilcz. Państwa, których społeczne zaangażowanie pomaga rozwiązywać problemy i tworzyć przychylną atmosferę wokół działalności urzędu.

Dziękuję za aktywność, kreatywność, wnoszone oraz realizowane inicjatywy. Dziękuję za to, że wspólnym naszym działaniem służymy dobru naszej lokalnej wspólnoty.

Wójt Gminy Kwilcz złożył szczególne słowa podziękowania do Skarbnik Gminy Kwilcz Renaty Sokółka.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Kwilcz, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kwilcz.

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik złożył Wójtowi w imieniu swoim i całej Rady gratulacje, dziękując jednocześnie wszystkim wykonawcom budżetu roku 2018.

Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów i pracowników urzędu, bez pomocy których nie byłaby możliwa właściwa realizacja budżetu.

Galeria - Absolutorium 2019

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza