1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sesja Rady Gminy Kwilcz

27-02-2018

Obwieszczenie o Sesji  Rady  Gminy Kwilcz.

XLIII Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się
w dniu 27 lutego 2018 r., o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Kwilczu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu,
- określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Kwilcz,
- zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Kwilcz,
- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kwilcz,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz  (Chabrowa),
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz (Kurnatowice),
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz (Polna),
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz (Mechnacz),
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz (Orzeszkowo),
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz (Prusim),
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr ewid. 203/3, obręb Kwilcz,
- zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowy Ostrów”,
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz na rok 2018,
- zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kwilcz na rok 2018.

6. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady - przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych za rok 2017
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza