1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

23-11-2017

XL Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się 

w dniu 29  listopada 2017 r., o godz. 1530

 w Urzędzie Gminy w Kwilczu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
  2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:

-  zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

- przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kwilcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

- przyjęcia zadań Powiatu Międzychodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic: Miłostowska, Gumna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kwilczu.

- powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

- zmiany Uchwały nr IX/72/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

- zmiany wzoru „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” składanej przez właścicieli nieruchomości, określonej Uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

             6. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

             7. Przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej z kontroli realizacji wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 r.

             8. Wolne wnioski i informacje.

             9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.

- przedstawianie analizy oświadczeń majątkowych radnych dokonanej przez Naczelnika US

             10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza