1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWILCZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

22-11-2017

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Kwilcz:

- nr XXII/156/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid.: 59/5, 59/8, 59/15, 59/12, 59/14, 57/23, 57/22, 57/25, 57/24, 57/26, 57/28, 57/29, 57/19, 57/8, 57/15 obręb Orzeszkowo;

- nr XXVIII/188/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2016 roku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 59/5, 59/8, 59/15, 59/12, 59/14, 57/23, 57/22, 57/25, 57/24, 57/26, 57/28, 57/29, 57/19, 57/8, 57/15 obręb Orzeszkowo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.12.2017r.  do 29.12.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach miejscowych  planów, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu planu oraz projektu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kwilcz,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: office@kwilcz.pl ;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2018r.

  Wójt Gminy Kwilcz

/-/ Stanisław Mannek

RRG.6722.4.2016.GP

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza