1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Ogłoszenie

28-01-2015

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz sporządzanej na podstawie uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie: przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz, działka nr ewid. 226, obręb Prusim” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.02.2015r. do 27.02.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz (pok. nr 24), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530..

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.02.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, oraz prognozie może wnieść uwagi.

Uwagi do zmiany Studium i prognozy należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2015 r. na piśmie w Urzędzie Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: office@kwilcz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Wójt Gminy Kwilcz

Stanisław Mannek

 
 
 

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza