1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Absolutorium dla Wójta Gminy Kwilcz

14-06-2017

Wszyscy obecni na wczorajszej sesji Rady Gminy Kwilcz radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania wójta, udzielając absolutorium.              

Przed przystąpieniem do głosowania radnym zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, pozytywna opinia o sprawozdaniu Regionalnej Izby Rachunkowej oraz wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne realizowano zgodnie z planem w kwotach ustalonych w planie wydatków –uznała komisja rewizyjna i wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kwilcz.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy.  Absolutorium to stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w konkretnym przedziale czasowym. Podjęcie uchwały udzielającej absolutorium włodarzowi jest najważniejszą kwestią w całym roku budżetowym, gdyż nieudzielenie absolutorium może skutkować wystąpieniem z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta lub burmistrza.

Budżet Gminy Kwilcz na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kwilcz w dniu 15 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Określał on dochody w wysokości 19.531.073,00 zł oraz wydatki w wysokości 19.598.413,19 zł.  Zaplanowano deficyt w wysokości 67.340,19 zł, który miał byś sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. 

Uchwała budżetowa w 2016 r. zmieniana była dziesięciokrotnie uchwałami Rady Gminy Kwilcz i dwunastokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy, na mocy udzielonego mi upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych przez Radę Gminy i Wójta plan budżetu oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

  • plan dochodów budżetowych -25.362.473,83 zł
  • dochody wykonane - 25.320.942,40 zł
  • plan wydatków budżetowych - 26.038.679,52 zł
  • wykonanie wydatków budżetowych - 25.109.349,59 zł

Oznacza to procentową realizację dochodów budżetowych w wysokości 99,84% i wydatków budżetowych w wysokości 96,43 %.

Głównym źródłem dochodów Gminy Kwilcz w 2016 roku były dochody własne, następnie dotacje na bieżące zadania zlecone i własne oraz subwencja. W 2016 r. dochody własne stanowiły 36,13% ogółu wykonanych dochodów, dotacje stanowiły 32,61% ogółu dochodów, subwencja stanowiła 28,31% wykonanych dochodów, a dochody majątkowe 2,95% ogółu dochodów.

Ważnym źródłem dochodów w 2016 roku były podatki i wpływy z opłat lokalnych. Wpływ z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane na poziomie 8.124.744,33 zł zostały wykonane w 2016 roku w wysokości 8.283.929,50 zł, co stanowi 101,96% wykonania.

Największym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 56,58% ogólnej kwoty wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych. Dochody zaplanowane z ww. podatku zostały wykonane w 2016 roku w wysokości 2.988.625,21 zł tj. w  101,99% do planu. Podatkiem tym są objęte grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na ww. realizację dochodów miały wpływ systematyczne prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok w wysokości 729.008,00 zł wykonano w 2016 roku w kwocie 725.214,12 zł tj. w 99,48%. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 266.620,00 zł wykonano  281.329,80 zł tj. 105,52%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 122,62%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości, również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata eksploatacyjna na plan 150.000,00 zł została wykonana w 2016 roku w wysokości 150.014,15 zł tj. 100,01%. Jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża – zależna od wielkości wydobycia. Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01 stycznia 2012 r.  określonymi przez Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża jest obowiązany wnosić opłatę eksploatacyjną za kopalinę wydobytą w okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia.

Opłata skarbowa jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe. Na plan 22.000,00 zł zostało wykonane 25.717,00 zł,  tj. 116,90%.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Realizacja tej opłaty na plan 119.654,33 zł wynosi 119.750,44 zł tj. 100,08%.

Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zakłady pracy chronionej) na plan 139.194,00 zł wyniosła w 2016 roku 141.789,00 zł , tj. 101,86%.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskiwanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 112,31% w stosunku do planu. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie Gminy wynosi 101,70% w stosunku do planu.

Dochody majątkowe w 2016 roku zrealizowano w 94,72% w tym, m. in. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 97,56%, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w 89,21% w stosunku do planu.

Na ogólne wykonanie dochodów wpłynęło wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Na planowaną kwotę z ww. tytułu w wysokości 212.700,00 zł, wpływy ze sprzedaży majątku wyniosły 207.515,51 zł.

W 2016 r. Gmina Kwilcz otrzymała dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

  • środki na dofinansowanie własnych zadań w związku z umową o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach – etap I” – 193.612,68 zł, przejętych od ANR,
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, tj.: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z umową o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” w ramach WRPO na lata 2007-2013 - 107.230,08 zł,
  • dotacja celowa zgodnie z zawartymi umowami z Województwem Wielkopolskim  w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Józefowie i Niemierzewie – 181.000,00 zł,
  • dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Plac rekreacji szansą na aktywna integrację mieszkańców Orzeszkowa” – 30.000,00 zł,
  • dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 26.845,99 zł.

Analiza  budżetu Gminy Kwilcz za rok 2016 nie budzi ła – w ocenie Wójta – zastrzeżeń co do jego wykonania. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem określonym w uchwale budżetowej. 

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Kwilcz na 2016 rok w uchwale budżetowej Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z 15 grudnia 2015 r. wynosił 1.712.402,07 zł. W ciągu roku po dokonanych zmianach plan zadań inwestycyjnych wyniósł 2.343.044,84 zł, z czego wykonano 2.307.373,50 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w 98,48 %. Natomiast wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 247.128,83 zł, co stanowi 99,17%. 

Wydatki były ponoszone zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wydatkowanie środków następowało w sposób szczególnie oszczędny, jednakże  gwarantujący wykonanie obligatoryjnych zadań samorządu gminnego oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 211.592,81 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 67.340,19 zł (stan na 01.01.2016r.), a po zmianach przy planowanym deficycie w wysokości 676.205,69 zł (stan na 31.12.2016r.).

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec 2016 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 3.079.006,24 zł, w tym z tytułu kredytów 2.970.574,95 zł oraz zobowiązania wymagalne 108.431,29 zł, które dotyczą zakładu budżetowego - ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec 2016 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 4.898.906,29 zł, w tym: gotówka i depozyty 3.310.627,20 zł, należności wymagalne 1.389.436,92 zł, pozostałe należności 198.842,17 zł.

W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił, że w 2016 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast spłata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 787.397,16 zł.

Podsumowując Wójt podniósł, że realizacja budżetu w 2016 roku przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób szczególnie celowy i oszczędny. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych. Ponadto Gmina Kwilcz posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania były i są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów.

Wysoki poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2016, oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy – w ocenie Wójta – umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie niemal wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Spłata zobowiązań następuje terminowo, a wszystkie inne wskaźniki z ustawy o finansach publicznych są na „Tak”, co wskazuje na właściwy kierunek – drogę, którą zmierzamy w kierunku rozwoju Gminy Kwilcz oraz na dobrą i rzetelną pracę całego zespołu ludzi – pracowników urzędu i podległych jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt podkreślił także, że wykonanie budżetu to wspólne działanie wielu osób: Rady Gminy, urzędników, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnym, członków OSP, działaczy i organizacji społecznych, sołtysów i mieszkańców.

Przewodniczący Rady Grzegorz Korpik złożył Wójtowi w imieniu swoim i całej Rady gratulacje, dziękując jednocześnie Skarbnik Gminy Renacie Sokółka i wszystkim wykonawcom budżetu roku 2016.

Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Dziękuję za Państwu tę decyzję i za zaufanie. Dziękuję za to, że uznaliście Państwo rok 2016 za czas dobrze wykonanej pracy. Dziękuję Państwu radnym za współpracę i okazane zrozumienie dla przedkładanych potrzeb i kolejnych wniosków zmieniających budżet. Potrzeb jest dużo i musimy, dysponując określonymi środkami, wybierać najważniejsze sprawy, bo nie da się zrobić wszystkiego. Wójt podkreślił także, że wsparcie Rady jest bez wątpienia ważnym i niezbędnym elementem w prowadzeniu polityki rozwoju gminy, ponieważ gospodarowanie finansami publicznymi jest trudne: chodzi o pozyskiwanie środków i dzielenie ich w taki sposób, żeby wystarczyło na wszystkie zadania, a te z kolei żeby były realizowane zgodnie z planem.

Galeria - Absolutorium

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza